Jornades de dinamització: diagnòstic

Publicat el Fri 10/06/2016

Antecedents :

En els darrers anys l’Associció de Pares i Mares (AMPA) de l’escola Mallorca ha experimentat un creixement important en tota la seva activitat, tant en nombre de projectes, com en socis que hi col·laboren. Aquest creixement ha coincidit en el temps amb el procés d’ assentament de l’AMPA com agent important dins la comunitat educativa fent-se responsables dels projectes d’extraescolars, menjadors, festes, biblioteca, agend@21... Aquest any ha coincidit amb un canvi la Direcció de l’Escola i amb un canvi de la Junta de l’AMPA. L’AMPA va creure necessari crear un grup de treball, on a partir de la reflexió sobre l’evolució de l’AMPA i de l’estudi de la realitat, es definíssin les grans línies d’ orientació de l’Associació en els propers anys. Aquest procés de reflexió havia de realizar-se de la forma més compartida possible amb tota la comunitat educativa de l’Escola.  

Per què calia elaborar aquesta reflexió dins l’AMPA

 1. Per compartir tota la feina que es fa des de l’AMPA amb tota la comunitat educativa
 2. Per disposar d’una eina que ens ajudi orientar cap a on volem anar i com tenir en compte les inquietuds de totes les famílies
 3. Per enfortir la cohesió de l’entitat a través d’un procés obert i participatiu amb tots els elements integrants de l’escola.
 

Els objectius del procés del nou Model D’AMPA:

 1. Conèixer quines són aquelles accions que s’estan duen a terme i que hem de continuar fent de la mateixa manera.
 2. Saber quines estem fent però en podem millorar l’ execució.
 3. Saber quins nous porjectes cal emprendre.
 4. Sempre utilitzant un model de participació que involucri i tingui en compte l’opinió de tots els col·lectius de la comunitat educativa.
 

Participants del procés

Famílies Escola Junta Directiva sortint Direcció i professors de l’Escola Membres de les vocalies de l’AMPA  

Com hem pogut participar en el procés

 • Enquestes qualitatives per les famílies de l’escola
 • Dinàmiques participatives de grup amb famílies
 • Dinàmiques de grup amb la Junta
 • Enquesta qualitativa al claustres (professors/es i Direcció)
 • Jornada final participativa oberta a tota la comunitat educativa

FASES DEL PROCÉS DE DIAGNÒSTIC

0.- Reunió vocalies on es crea un grup facilitadors amb l’objectiu de fer un diagnòstic del que estem fent a l’AMPA

2.- Disseny del procés pel grup de FACILITADORS

3.- Fase de diagnosi:

3.A.- Mapa de relacions

En aquest apartat hem plasmat en un gràfic l’estat de les relacions entre tots els agents implicats en la Comunitat Educativa: Junta, vocalies, equip directiu de l’escola, famílies… Previ a la representació gràfica de les relacions també s’ha elaborat una matriu de relacions. Hi podem veure la freqüència de les relacions (trimestral, setmanal, anual, etc.) i una característica molt important que és la direccionalitat de la comunicació. Amdós treballs es veuen reflectits en les dues figures de la página següent. .

3.B.- Ingressos i despeses

En aquest apartat s’ha generat un gràfic per a mostrar d’una forma visual d’on provenen tots els ingressos de l’AMPA i també en que estan repartides les despeses: Ingressos: Quotes: Totalitat de les quotes de l'AMPA i del projecte de Socialització ingressades per les famílies. Penalització: Relacionat amb pagament amb retard del projecte de Sociabilització. Mensualitats Activitats: Aquí només es comptabilitzen ingressos de les extraescolars dirigides als pares. No es comptabilitzen les extraescolars dirigides als alumnes perquè en la seva totalitat són gestionades per una empresa externa. Vendes: Recursos provinents de diferents activitats de l'AMPA, com per exemple consumicions del Bar en les Festes de l'Escola, vendes de samarretes o altre material de l'AMPA, vende de llibres de Sant Jordi i roba de 2a mà, Loteria de Nadal, diferents activitats de Comiat 6è, vendes de llibres de Sociabilització, ingressos de Menjador...etc. Externalització: Recursos retornats per l'empresa que realitza el servei de menjador. Subvenció: Totalitat de les subvencions rebudes pels organismes públics. Despeses: Financers: Relacionades amb diferents despeses de caràcter bancari. Donacions: Realitzades al projecte Escola Dogon i a l'Escola. Material/Serveis: Despeses vàries com per exemple relacionades amb les festes realitzades a l'Escola, lloguer de material, Jardí Vertical, despeses de Comunicació, material per menjador, despeses de les extraescolars d'adults, Compra de llibres nous quan es necessari pel projecte de Sociabilització, despeses relacionades amb la Gestoria de l'AMPA, servei d'acollida quan es realitza una activitat de l'AMPA... etc. Personal: Destinades al pagament del personal de Biblioteca, Secretària de l'AMPA i personal per ajudar puntualment en la sociabilització de llibres. Projecte Anglès: Totes aquelles despeses relacionades amb aquest projecte.

3.C.- Enquestes Quantitatives i Qualitatives

Gràcies a l’alta participació i implicació s’han pogut recollir aquests resultats per a definir els eixos de treball a de la jornada participativa. Us mostrem graficament un resum de cada acció duta a terme i també us mostrem per parts les diferents categories recollides en aquestes activitats. Resum Final   Les dades per a configurar aquest resum s’obtenen de les diferents activitats fetes amb aquest objectiu Enquesta Quantitatitva famílies Gràcies a l’alta participació de les families us podem mostrar una gran quantitat d’aportacions en aquest apartat.       Enquesta qualitativa pares i vocalies Resultats obtinguts després d’una jornada de treball d’una hora i mitja en la que van participar una trentena de persones entre membres de vocalies i pares voluntaris. Enquesta qualitativa junta Jornada de treball amb els membres de la junta actual Enquesta al Clautre Al Claustre de l’escola es va fer arribar una enquesta:

4.- JORNADA Participativa

Prenent com a base del treball per aquesta jornada les dades obtingudes en el diagnòstic, hem realitzat una jornada participativa on hi van participar 40 famílies i on es va debatre sobre com volem l’AMPA del futur. Els àmbits de treball sorgits del diagnòstic varen ser:

Ambits principals recollits en el diagnòstic

ÀMBITS QÜESTIONS PRINCIPALS
1 Relacions amb la comunitat educativa Com millorem les relacions entre tota la comunitat educativa
2 Comunicació Quins Canals i com utilizar-los per comunicar entre famílies i escola
3 Particpació Com fem que les famílies s’apropin a l’AMPA i vulguin particpar-hi
4 Extraescolars Con augmentar les places actuals i quines noves activitats es poden presentar.
5 Menjador Com fer aquest espai una prolongació pedagógica de l’Escola
6 AMPA general Com pot tenir un paper més important en el funcionament general de l’Escola

Us podeu descarregar el document sencer amb el següent enllaç: Resum jornades dinamització


Categories